Проект BG05M9OP001-1.036- 0003-C01 - обучения

Проект Повишаване уменията, компетенциите и знанията на заетите в "Елбрус Холидейс" ЕООД за постигане на устойчива и качествена заетост

Договор № BG05M9OP001-1.036- 0003-C01
"Повишаване уменията, компетенциите и знанията на заетите в "Елбрус Холидейс" ЕООД за постигане на устойчива и качествена заетост"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.036 МИГ Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица.

 

Презентация 1