Проект BG05M9OP001-1.019-0025-C01

Сключен договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.019-0025-C01 "Ваканционни схеми за заетост и обучение"

От 01.08.2017 г. влезе в сила Административен договор № BG05M9OP001-1.019-0025-C01 за изпълнение на одобрено проектно предложение "Ваканционни схеми за заетост и обучение", между „Елбрус Холидейс” ЕООД и Министерството на труда и социалната политика.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места”; Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05МOP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“.

 

Резюме на проекта: Общата цел на проекта е да повиши производителността на труда и създаде по-устойчива заетост в „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД чрез: Създаване на по-качествени работни места във фирмата чрез повишаване квалификацията и уменията на заетите лица; Професионална квалификация за безработни и неактивни лица от региона и осигуряване на заетост.
В рамките на проекта ще бъдат приложени схеми за гъвкаво обучение и заетост на 24 заети лица и 24 безработни/неактивни лица от 30 до 54 г.

 

За заетите лица:

 

+ За заетия персонал в сектор "Кухня": Обучение по професия "Готвач", "Производство на кулинарни изделия и напитки" и 2-ве обучения по Ключови компетентности 2 "Общуване на чужди езици" и 4 "Дигитална компетентност";

 

+ За заетия персонал в сектор "Ресторант/Лоби бар": Обучение по професия "Ресторантьор", "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" и Обучение по Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност".

 

За безработни/неактивни лица от 30 до 54 г.:

 

+ За подготовката на нови кадри в сектор "Кухня": 2-ве Обучения по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" и по професия "Готвач", "Производство на кулинарни изделия и напитки"; Обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици";

 

+ За подготовката на нови кадри в сектор "Ресторант/Лоби бар": 2-ве Обучения по професия "Сервитьор-барман", "Обслужване на заведения в общ. хранене" и част от професия "Ресторантьор", "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"; Обучение по Ключова комп. 6 "Обществени и граждански компетентности".

 

24 безработни/неактивни лица ще бъдат включени за минимум 1 месец в несубсидирана заетост още по време на обучението.

 

На 6 лица ще бъде осигурена заетост след приключване на проекта.

 

Период: 01.08.2017 - 01.12.2018 г.: 16 месеца

 

Стойност на договора: 191 298,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 162 603.61 лева финансиране от Европейския социален фонд и 28 694.75 лева национално финансиране.